Loading
Loading

Tickmi có thể giúp bạn điều gì ?

Tìm kiếm cơ sở thông tin của Tickmi

Tôi có thể tự dừng việc bán vé cho sự kiện của tôi lại không?

Có thể. Trước tiên, bạn chọn “Sửa sự kiện” trong màn hình “Danh sách sự kiện”. Sửa thông tin vé muốn dừng bán (sửa thời gian ngừng bán, hoặc tích chọn vé thành không bán).