Loading
Loading

Tickmi có thể giúp bạn điều gì ?

Tìm kiếm cơ sở thông tin của Tickmi

Tôi có được phép hủy sự kiện sau khi đã tạo không?

Có. Đầu tiên bạn cần đăng nhập, chọn đến “Tổ chức của tôi” và trỏ đến “Danh sách sự kiện”. Chọn vào Thao tác xóa sự kiện và xác nhận, là bạn đã hủy thành công sự kiện rồi đó.