image
image
image
image

VIETNAM ACTUARIAL CONFERENCE

Vietnam Actuarial Conference (VAC) is an annual conference that provides a valuable opportunity for insurance professionals in general, and specifically for actuaries, to broaden their knowledge and extend their network.

EVENT REGISTRATION

Họ và tên / Full name *Chức vụ / Title *Công ty / Company's name *Email cá nhân / Personal email *Số điện thoại / Phone number *Phương tiện đi đến sự kiện / Transportation to the event *
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin | Prudential Việt Nam https://www.prudential.com.vn/vi/chinh-sach-bao-mat/

Bằng việc gửi Biểu mẫu này, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và biết rõ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Prudential và đồng ý để Prudential xử lý dữ liệu cho mục đích quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến Hội Nghị Định Phí Việt Nam 2023 do Prudential Việt Nam đăng cai tổ chức như quy định chi tiết tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Prudential Việt Nam luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng

CONFERENCE AGENDA

08:00 - 08:50:
Check-in
08:50 - 09:20:
Opening ceremony
09:20 - 09:50:
Actuaries' and industry's role in answering customer's needs - RGA
09:50 - 10:20:
Morning Tea-break
10:20 - 10:50:
Bancassurance 2.0: Partnering for Growth –
Swiss Re
10:50 - 11:00:
Mini-game
11:00 - 12:00:
Panel Discussion Unlocking Sustainable Growth:
ESG Application in Life Insurance
13:30 - 13:45:
Warm-up Activities
13:45 - 14:30:
Motivational Speech
14:30 - 14:40:
Minigame
14:40 - 15:10:
Modern Analytics in Insurance – Gen Re
15:10 - 15:40:
Afternoon Tea-break
15:40 - 16:10:
Elevating Insurance Risk Assessment:
Machine Learning for Underwriting and Insurance Risk Prediction – Pacific Life Re
16:10 - 16:30:
Lucky Draw
16:30 - 17:00:
Wrap-up Speech
image

DIAMOND SPONSOR

COUNTDOWN

0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds