Loading
Loading
March 15

TEST sự kiện

Wednesday, March 15, 2023 (03:15 PM - 12:00 AM)

Về sự kiện này

test mô tả sự kiện

Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
Vsenda

Công ty TNHH Vsenda

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Việt Tiên Lab Group
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Wednesday, March 15, 2023 (03:15 PM - 12:00 AM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Bình Chánh, Bình Lợi