Loading
Loading
December 01

DU HỌC TRUNG QUỐC

12/01/2022, 03:15 AM - 12/11/2022, 04:00 AM

Về sự kiện này

Mô tả Sự kiện của bạn *

Viết một vài từ dưới đây để mô tả Sự kiện của bạn và cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào như lịch trình, hành trình hoặc bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào cần thiết để tham dự của bạn

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Compedia
Xem thông tin

Ngày và Giờ

12/01/2022, 03:15 AM - 12/11/2022, 04:00 AM

Địa điểm

Albania

eqw