Loading
Loading
January 12

ĐẠI HỘI

01/12/2024, 07:00 AM - 01/14/2024, 12:45 PM

Về sự kiện này

ĐẠI HỘI TỔNG KẾT NHIỆM KỲ

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

đại hội
Xem thông tin

Ngày và Giờ

01/12/2024, 07:00 AM - 01/14/2024, 12:45 PM

Địa điểm

Vietnam, Đà Nẵng

Thanh Khê, Tam Thuận